Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Suunnittelu


 

Tierakenteen parantamisen suunnittelu

Rakenteen parantamisen suunnittelun avulla oikeat toimenpiteet kohdistetaan juuri oikeisiin, parantamista vaativiin kohtiin, jolloin saadaan merkittävät säästöt parantamiskustannuksissa perinteiseen toteutukseen verrattuna.

Varsinaista suunnittelua edeltää useiden mittausten suorittaminen. Kohteella tarvittavat mittaukset määritetään aina tapauskohtaisesti. Mittauksia ovat mm:

  • Maatutkamittaus ja videointi
  • Kantavuusmittaus
  • Ura- ja tasaisuusmittaus
  • Rakennenäytteenotto

Suoritettujen mittausten avulla laaditaan kohteen nykytila-analyysi. Analyysissä määritetään tien nykyinen rakenne, sen kunto, vaurioitumiseen johtaneet syyt, tien kantavuus ja vaadittavien parannustoimenpiteiden rankkuus. Nykytila-analyysin jälkeen tarvittavat toimenpiteet kohdistetaan vain parantamista tarvitseviin kohtiin.

Suunnittelun tuloksena saadaan kohteen sanallisen raportin lisäksi yksityiskohtainen määräluettelo sijaintitietoineen ja kustannusarvio.

Kohdistamalla suunnittelutoimenpiteet optimoidusti vain tarpeellisille jaksoille, saadaan materiaalimääriä pienenenettyä ja merkittäviä kustannussäästöjä.

Menetelmä soveltuu niin yleisille ja yksityisteille, kuin kaduille sekä metsäautoteille.

 

Kuivatusanalyysit

Tien elinkaaren kannalta oikealla tavalla toteutettu kuivatus pidentää huomattavasti tien ikää. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että rumpujen sekä sivu- ja laskuojien kunnolla on suora yhteys päällysteen kestoikään. Lisäksi sillä on havaittu olevan vaikutusta tierakenteen routimisesta aiheutuvien vaurioiden syntyyn.

Työ aloitetaan videoimalla kohteet ja keräämällä koordinaattitiedot. Maastossa tehdään samalla myös alustava kuivatusanalyysi, johon luokitellaan sivuojien kunto ja huomiot. Lopullinen kuivatusanalyysi tehdään toimistotyönä maastossa tehdyn alustavan analyysin pohjalta. Inventoinnit pyritään ajoittamaan alkukesään, jolloin kasvillisuus ei häiritse ojien havainnointia.

 

  • Kuivatusanalyysillä saadaan helposti selville ojituksen jälkeenjääneisyys
  • Tulokset voidaan esittää havainnollisena karttaesityksenä, jota voidaan myös käyttää ojituksen ohjelmointiin
  • Taulukoihin voidaan lisätä laite- ja varusteinventoinneista puutteelliset poikkirummut

 

Lisätietoja: Ilkka Silvola ja Ville Smed